Frack-Free Wales

Home » Template Letter – Welsh Assembly Government

Template Letter – Welsh Assembly Government

Advertisements

ENGLISH VERSION

Send to:- carwyn.jones@wales.gsi.gov.uk

Or post to:

National Assembly for Wales
Cardiff Bay
Cardiff
CF99 1NA

Phone:  029 2089 8468

Or the Constituency Office:

Emlyn House
36 Caroline Street
Bridgend
CF31 1DQ

Phone:  01656 664320

Fax:  01656 669349

F.A.O.

Rt. Hon. Carwyn Jones
First Minister for Wales

16th April 2013

Dear Mr Jones

UNCONVENTIONAL ENERGY EXTRACTION IN WALES: HYDRAULIC FRACTURING AND COAL BED METHANE

We are writing to you to express our concerns about the prospect of unconventional fossil fuel extraction in Wales. We are concerned that these methods will be allowed in Wales despite grave environmental concerns that they are unsafe to our future generations. A summary of our argument can be found as an appendix to this letter or by following this link.*(delete as appropriate).

https://frackfreewales.files.wordpress.com/2013/04/the-scientific-and-technical-evidence-against-hydraulic-fracturing.pdf

We respectfully ask that you as First Minister for Wales provide detailed answers to the following questions supported by referable academic evidence: –

1) Is it your personal belief that these methods are a sustainable energy option for Wales? Can you provide evidence that these methods are better than renewable sources of energy such as solar, geothermal, tidal and wind?

2) Please can you provide us with a referable map as to where unconventional fossil fuel extraction is proposed to happen?

3) Please could you provide any plans for pipelines across Wales?

4) Are the people situated directly next to these sites going to be correctly compensated and relocated because of the pollution caused by these methods?

5) Will there be Compulsory Purchase Orders for the persons living within a 2 mile radius of proposed sites?

6) What are the Economic Benefits of Hydraulic Fracturing and Coal Bed Methane Extraction to the ordinary person in Wales? What are the economic costs?

7) What guarantee do we have that these companies will not be registered offshore for the purposes of taxation and all financial records will be thoroughly transparent?

8) Do you understand that methane is a Greenhouse Gas 20 times as powerful as Carbon Dioxide? What does the WAG plan to do in the case of a large methane accident?

9) Has the WAG considered or calculated increased projected carbon emissions for natural gas extraction in Wales, taking into account WAG’s emissions reduction target, and how much this will undermine those targets?

10) Exactly what chemicals will be used in the Hydraulic Fracturing and Coal Bed Methane process in Wales? Please could you provide a COSHH register analysis of all known names to all chemicals in use?

11) What emergency service contingency plans have the WAG in case of earthquakes in Wales?

12) What contingency plans do the WAG/Dwr Cymru have in case of well failure and the pollution of the water table in Wales? How will this affect our ability to supply Wales and indeed England with water?

13) How will the WAG and councils dispose of the excess fluids created by these methods?

14) What are the WAG contingency plans regarding the nuclear material under the ground that may be disturbed by these processes?
Our aim is to open dialogue with yourself and WAG to establish the facts. We look forward to your response.
Yours sincerely

Member
Frack-Free Wales

CYMRAEG FERSIWN

Annwyl Mr Jones,

Echdynnu Egni Anghonfensiynol yng Nghymru: Fracio Hydrolegol a Methan Meysydd Glo

Rydym yn ysgrifennu atoch er mwyn mynegi ein pryderon ynglŷn â’r syniad o echdynnu anghonfensiynol o danwydd ffosil yng Nghymru. Pryderwn y bydd y dulliau yma yn cael eu caniatáu yng Nghymru serch pryderon difrifol amgylcheddol eu bod yn anniogel i genedlaethau i ddod. Gellir ffeindio crynodeb o’r sefyllfa ar ein gwefan:-

Gofynnwn yn barchus eich bod chi fel prif weinidog Cymru yn cynnig atebion manwl i’r cwestiynau canlynol gyda thystiolaeth y gellir cadarnhau trwy gyfeiriadau academaidd:-

1) Ai barn bersonol chi yw bod y dulliau yma yn opsiwn egni cynaliadwy i Gymru? Allwch chi gynnig tystiolaeth bod y dulliau yma yn well nag opsiynau egni adnewyddol meis solar neu wynt?

2) Allech chi ddarparu map cyfeiriadwy o’r lleoliadau arfaethedig lle bydd echdynnu anghonfensiynol o danwydd ffosil yn digwydd?

3) Allech chi os gwelwch yn dda, darparu unrhyw gynlluniau ar gyfer llinellau pibell ar draws Cymru?

4) A fydd y boblogaeth sydd yn byw yn union ger y safleoedd yma yn cael iawndaliadau priodol oherwydd y llygredd a achosir gan y dulliau yma?

5) 5)A fydd gorchmynion pryniant gorfodol ar gyfer y bobl sy’n byw o fewn radiws o 2 filltir o safleoedd arfaethedig?

6) Beth yw’r buddion economaidd o Ffracio Hydrolegol ac Echdynnu Methan Meysydd Glo i’r person cyffredin yng Nghymru? Beth yw’r costau economaidd?

7) Pa sicrhad sydd gennom na fydd y cwmniau hyn yn cael eu gofrestru alltraeth gyda’r bwriad o osgoi trethi a bydd eu holl recordiau ariannol yn dryloyw?

8) Ydych chi’n deall bod methan yn Nwy Tŷ Gwydr 20 gwaith mor bwerus â Deuocsid Carbon? Beth mae’r cynllun Llywodraeth Cynulliad Cymru am wneud mewn achos damwain methan mawr?

9)A yw Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi ei ystyried neu wedi ei gyfrifo y cynydd mewn allyriadau carbon a ragwelir ar gyfer echdynnu nwy naturiol yng Nghymru, gan ystyried targed LlCC o lleihau allyriadau, a faint y bydd hyn yn tanseilio y targedau hynny?

10) Pa gemegion yn union caiff eu ddefnyddio yn y brosoes o hollti hydrolig a Methan Meysydd Glo yng Nghymru? Os gwelwch yn dda gallech ddarparu dadansoddiad cofrestr COSHH yr holl enwau sy’n hysbys i’r cemegau caiff eu defnyddio?

11) Pa gynlluniau argyfwng sydd wrth gefn gan Llywodraeth Cynulliad Cymru rhag ofn daeargrynfeydd yng Nghymru?

12) Pa gynlluniau wrth gefn sydd gan Llywodraeth Cynulliad Cymru / Dwr Cymru gyda mewn achos o fethiant ffynnon a llygredd y tabl dŵr yng Nghymru? Sut fydd hyn yn effeithio ar ein gallu i gyflenwi Cymru a Lloegr gyda dŵr?

13) Sut bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru a cynghorau yn cael gwared ar y gormodedd hylifau a grëwyd gan y dulliau hyn?

14) Beth yw’r cynlluniau wrth gefn Llywodraeth Cynulliad Cymru ynghylch y deunydd niwclear o dan y ddaear y gellir cael eu darfu gan y prosesau hyn? Ein nod yw i agor deialog gyda chi a Llywodraeth Cynulliad Cymru i sefydlu’r ffeithiau.

Rydym yn edrych ymlaen at eich ymateb,

Aelod o Frack Free Wales

Advertisements

6 Comments

 1. justin lewis preece says:

  Please take five minutes to do this people.

 2. b1gpoppabe4r says:

  I dont agree with the way the government is running our country im absolutly disgusted. I’m behind the anti fracking moevemnt in any part of wales 100%. Our children and their children’s futures are at risk they will already be suffering for the governments spending as the debt will take decades to repay by allowing fracking will increase their suffering and endanger what future they have left due to our crippled econamy .. Warren Williams

 3. b1gpoppabe4r says:

  Im against fracking 100% our childrens futures are at risk if our crippled economy isn’t enough we’re suffering from government spending allowing fracking would kill wales and I for one am not prepared to let this happen.

 4. Bron says:

  where is the appendix please! “A summary of our argument can be found as an appendix to this letter.” Is this the Andy Chyba study?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: